Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Tadeusz Gryczewski

ur. w 1951 roku w m. Stasin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach, aktywnie zaangażował się w działalność tego związku i tworzenie jego struktur. Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej „Solidarności” w „Stalchemak”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej, brał czynny udział w kolportażu niezależnej prasy i wydawnictw, w organizowaniu pomocy represjonowanym. Uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych i manifestacjach organizowanych przez siedleckie podziemie solidarnościowe. W dniu 30.08.1983 r. został zatrzymany podczas kolportażu w zakładzie pracy ulotek informujących o manifestacji pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Siedlcach, w dniu 31.08.1983 r., w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych oraz o bojkocie w tym dniu komunikacji miejskiej i prasy. Ponadto w domu Z. Gryczewskiego przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego zakwestionowano sygnowane przez „Solidarność” wydawnictwa niezależne i broszury. Postanowieniem Prokuratura Rejonowego w Siedlcach z 1.09.1983 r.  został aresztowany tymczasowo i osadzony w Areszcie Śledczym w Łukowie, a następnie w Siedlcach. Zwolniony z aresztu 18.10.1983 r. za poręczeniem społecznym. Petycję o zwolnienie Z. Gryczewskiego podpisało m.in. ponad 70 pracowników „Stalchemaku” zatrudnionych na jego wydziale. W dniu 7.12.1983 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach Pan Zdzisław Gryczewski został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz 30 tys. zł. grzywny. W ramach dodatkowych represji w swoim zakładzie pracy został karnie zdjęty ze stanowiska brygadzisty. Złożył od tej decyzji odwołanie do terenowej Komisji do Spraw Pracy w Siedlcach, która jednakże w dniu 3.05.1984 r. oddaliła jego wniosek. Nadal utrzymywał kontakty z czołowymi opozycjonistami siedleckimi, zwłaszcza spośród pracowników „Stalchemaku”. Ponadto regularnie uczestniczył w organizowanych przez siedleckie podziemie solidarnościowe mszach za Ojczyznę, rocznicowych, a także w pielgrzymkach na Jasną Górę. W grudniu 1988 r.  wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Siedlcach. Z powodu swej działalności Pan Zdzisław Gryczewski był inwigilowany, kontrolowany operacyjnie, wzywany na rozmowy ostrzegawcze. W jego domu wielokrotnie przeprowadzano rewizje. Formą represji było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w okresie do 19.01.1985 r.