Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stasz Kazimierz

Kazimierz Tadeusz Stasz

ur. w 1939 roku w m. Pilaszkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Był członkiem Zarządu Regionu, a także wchodził w skład redakcji Biuletynu Informacyjnego „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Brał udział w przygotowaniu Nr 31 tego pisma z 8.06.1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuując działalność konspiracyjną włączył się w odbudowę struktur związkowych i tworzenie Tymczasowego Zarządu Regionu. Odgrywał czołową rolę w podziemnych strukturach „Solidarności” na terenie Lublina. Utrzymywał aktywny kontakt z członkami kierownictwa TZR i innymi działaczami podziemnej Solidarności, zwłaszcza z Januszem Mazurkiem. W ramach działającej przy Tymczasowym Zarządzie Regionu Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” prowadził szeroką działalność kolportażowo-wydawniczą, odpowiedzialny był za kolportaż prasy związkowej. Z powodu działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność”, po przeszukaniu w jego mieszkaniu, w dniu 17.05.1984 r., w wyniku którego zarekwirowano literaturę bezdebitową, został zatrzymany na 48 godzin, a następnie na podstawie postanowienia Prokuratora Rejonowego dla m. Lublina z 19.05.1984 r. tymczasowo aresztowany. Osadzony został w Areszcie Śledczym w Lublinie. Zwolniony w dniu 26.07.1984 r. na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984 r. Po zwolnieniu z aresztu nadal zajmował się kolportażem prasy związkowej zaangażował się w działania zmierzające do powołania w Lublinie Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. 6.03.1987 r. za kolportaż Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego został ukarany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie miasta Lublina grzywną w wysokości 50 tys. zł i obciążony kosztami postępowania. Aktywnie działał w Klubie Katolickim w Lublinie. Jako artysta plastyk zaprojektował i wykonał medale wręczane osobom szczególnie zaangażowanym w organizowanie w okresie wakacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin członków „Solidarności”, w ramach akcji letniej „Wakacje z Bogiem”. Z powodu swej działalności był inwigilowany, zatrzymywany na 48 godzin i pozbawiony wolności, karany przez Kolegium ds. Wykroczeń, zaś w jego domu przeprowadzano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Zygmunt Łupina NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w podziemiu w: Stąd ruszyła lawina… , red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006
    • Józef Kaczor NSZZ „Wakacje z Bogiem” Podziemne kolonie „Solidarności” 1982-1989 w: Stąd ruszyła lawina… , red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN