Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sadowski Sławomir

Sławomir Grzegorz Sadowski

ur. w 1962 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Sławomir Sadowski jako student Uniwersytetu Gdańskiego był uczestnikiem strajku okupacyjnego, zorganizowanego w listopadzie 1981 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów na rzecz samorządności wyższych uczelni oraz wsparcia studentów protestujących w Radomiu. W dniach 14-15 grudnia 1981 r. uczestniczył w akcji protestacyjnej studentów Uniwersytetu Gdańskiego przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i internowaniu działaczy „Solidarności”. Po zakończonym strajku brał udział w ukryciu powielacza należącego do NZS, a następnie drukował i kolportował podziemne ulotki informujące o represjach i wzywające społeczeństwo do protestów.
Dnia 20 grudnia 1981 r. został zatrzymany, a następnie na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 22 grudnia 1981 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 3 lutego 1982 r. został skazany na karę 5 lat pobawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 3 lat na podstawie art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Karę więzienia odbywał w Zakładach Karnych w Koronowie, Włocławku oraz Potulicach.
W związku z postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 1983 r. o udzieleniu rocznej przerwy w odbywaniu kary, zwolniono go z zakładu karnego dnia 1 lutego 1983 r. Wyrok został uchylony przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego w dniu 25 kwietnia 1983 r., a sprawę skierowano do ponownego rozpatrzenia. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 28 lipca 1983 r. prowadzone wobec Sławomira Sadowskiego postępowanie zostało umorzone na mocy amnestii.
Podczas kontynuowania studiów na Uniwersytecie Gdańskim w latach 1983-1988 działał w podziemnych strukturach NZS i kolportował niezależne wydawnictwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej