Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łodyga Jan

Jan Leonard Łodyga

ur. w 1944 roku w m. Puławy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2018
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Azotowych w Puławach, wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w ZA, a od czerwca 1981 wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska. Odpowiadał także za współdziałanie z Regionem i funkcjonowanie biura Oddziału. 13.12.1981 r. skutecznie przeprowadził akcję zabezpieczenia i wywiezienia z siedziby Zarządu Oddziału sprzętu poligraficznego. Do 22.12.1981 r. pozostawał w ukryciu, choć jednocześnie uczestniczył w konspiracyjnych zebraniach „Solidarności”. W dniu 2.01.1982 r. został zatrzymany w ZA i osadzony na 48 godzin w areszcie KMMO w Puławach, a  4.01.1982 r. , po przeszukaniu w mieszkaniu i konfiskacie licznego księgozbioru,  ponownie osadzony na 48 godzin w areszcie KMMO w Lublinie. Równocześnie postawiono mu zarzut dot. wyniesienia maszyn do pisania i powielacza z siedziby Zarządu Oddziału i zdecydowano o jego internowaniu od 8.01. 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, a następnie w Lublinie i w Kwidzynie. W dniu 14.08.1982 r., w czasie tłumienia akcji protestacyjnej internowanych w Kwidzynie został dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy MO, ZOMO i służby więziennej. Po zwolnieniu z internowania 15.10.1982 r., mimo doznanych represji, nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Zaangażował się w działalność podziemnego Radia „Solidarność” Ziemi Puławskiej i udostępniał swoje mieszkanie na emisje tego Radia. Od 1984 r. był współorganizatorem akcji Wakacje z Bogiem, która opłacana była z funduszy „Solidarności” nie przekazanych do dyspozycji reżimowych pełnomocników ds. majątku związkowego, których był dysponentem. Z konta „Solidarności” wypłacał także pieniądze dla konspiracyjnych struktur „Solidarności” i na pomoc represjonowanym. Na skutek natrafienia przez SB na trop funduszy Zarządu Oddziału „S” ukrytych po 13.12.1981 r., w dniu 6.05.1986 r. po przeszukaniu w jego mieszkaniu i odnalezieniu książeczki PKO z w/w funduszami został aresztowany . Po aresztowaniu został pozbawiony pracy, zwolniony z ZA Puławy. W dniu 15.12.1986 r. został skazany przez Sąd Wojewódzki w Lublinie na 2 lata więzienia, następnie karę zmniejszono na mocy amnestii do 1 roku, a 23.12.1986 r., po zaliczeniu okresu aresztowania od 6.05. do 15.12.1986 r. zwolniony. 20.01.1988 r. został ponownie osadzony w Oddziale Zamiejscowym Aresztu Śledczego w Leonowie w celu odbycia reszty kary więzienia, skąd na skutek wniesionych odwołań w dniu 23.02.1988 r. został warunkowo zwolniony. W 1989 roku J. Łodyga był aktywnym członkiem Komitetu Obywatelskiego w Puławach i podjął działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w tym mieście. Został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziału i wszedł w skład zespołu redakcyjnego „Tygodnika Nadwiślańskiego”, a następnie „Tygodnika Puławskiego”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Dąbrowski, NSZZ Solidarność Ziemia Puławska w latach 1980-1989, Lublin 2016
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności