Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czop Antoni

Antoni Adam Czop

ur. w 1950 roku w m. Gryfice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Lubartowa i całego województwa lubelskiego. Jako człowiek o zdeklarowanych poglądach, krytyczny wobec władzy dał się poznać już w okresie studiów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie. W związku z jego postawą i działalnością w duszpasterstwie akademickim był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie. W lipcu 1980 r. był inicjatorem utworzenia Komitetu Strajkowego pod nazwą Komitet Obrony Robotników w Mechanicznych Zakładach Produkcyjnych Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych „SCh” w Lubartowie, przewodniczył strajkowi robotników w tych zakładach. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie MZP WZSR w Lubartowie aktywnie zaangażował się w działalność tego związku i tworzenie jego struktur. Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej „Solidarność” w MZP WZSR w Lubartowie, a następnie pełnił tam funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Był także przewodniczącym powołanego w listopadzie 1980 r. Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ “Solidarność” Ziemi Lubartowskiej, wybrany został do władz Oddziału Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lubartowie jako jego przewodniczący. Na I Krajowym Zjeździe Delegatów reprezentował Region Środkowo-Wschodni i uczestniczył w pracach Komisji Statutowej. 13.12.1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Lublinie, Rzeszowie-Załężu i Kielcach-Piaskach, wielokrotnie przewożony między Ośrodkami w Załężu i Kielcach, co było dodatkową szykaną. Po zwolnieniu z internowania 12.11.1982 r. nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”. Brał udział w zebraniach konspiracyjnych w Lubartowie i ogólnopolskich. Aktywnie uczestniczył w kolportażu podziemnych wydawnictw w Lubartowie, a w latach 1986-1988 współorganizował Radio „Solidarność” Ziemi Lubartowskiej. Był także organizatorem i aktywnym uczestnikiem uroczystości rocznicowych i religijno-patriotycznych w Lubartowie. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami z terenu Lubartowa i Regionu. Był inwigilowany i wzywany na rozmowy ostrzegawcze. Formą represji wobec Pana Antoniego Czopa było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych i unieważnienie paszportu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej