Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ostrokólski Ireneusz

Ireneusz Maria Ostrokólski

ur. w 1948 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej „Solidarność” w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego, następnie KZ NSZZ „S”. W listopadzie 1980 r. stanął na czele zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Puławskiej, od 12.1981 r. Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Puławskiej. Pismo, pod jego kierownictwem, w odważny sposób krytykowało rzeczywistość polityczną PRL, zamieszczając m.in. śmiałe rysunki satyryczne. W związku z zamieszczeniem rysunków o treści „antypartyjnej i antyradzieckiej” (m.in. w nr 34. z 11.06.1981 r. śpiącego niedźwiedzia o rysach twarzy Leonida Breżniewa) wszczęto wobec Ireneusza Ostrokólskiego postępowanie prokuratorskie, a 8 .10.1981 r. skierowano do sądu akt oskarżenia o znieważanie i wyszydzanie przywódcy ZSRR poprzez publikację w Biuletynie rysunków satyrycznych. 7.12.1981 r. przed Sądem Rejonowym w Puławach rozpoczął się proces przeciwko redaktorowi Ostrokólskiemu. Brało w nim udział ok. 200 obserwatorów, przedstawiciele puławskich organizacji NSZZ „Solidarność”, Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego i obrońcy z Regionu „Mazowsze”. Celem wydania opinii biegłych, znanych rysowników Andrzeja Mleczki i Szymona Kobylińskiego, rozprawę przełożono na 20.01.1982 r., jednak postępowanie przerwano w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. 13.12.1981 r. Ireneusz Ostrokólski został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, następnie Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach i Łupkowie. W trakcie internowania, zwłaszcza w Załężu Pan Ostrokólski zaangażowany był w działalność we Wszechnicy  oraz działalność poligraficzną, drukował m.in. zaświadczenia i świadectwa wszechnicowe, solidarnościowe znaczki pocztowe. Internowanie uchylono 3.12.1982 r. W 1983 r.  proces  został wznowiony. W dniu 2.07.1983 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Puławach I. Ostrokólski został uniewinniony, zaś w dniu 24.11.1983 r., w wyniku rewizji prokuratorskiej, Sąd Wojewódzki w Lublinie skazał go na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz 3600 zł opłat sądowych. Mimo doznanych represji nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Zaangażowany był m.in. w druk i kolportaż podziemnych czasopism: „Tygodnika Wojennego” i „Tygodnika Mazowsze” na terenie Puław. Utrzymywał liczne kontakty z innymi działaczami opozycyjnymi z Puław i woj. lubelskiego. Uczestniczył aktywnie w cyklicznych spotkaniach z ciekawymi ludźmi z kręgów opozycyjnych, w manifestacjach i uroczystościach patriotycznych z okazji rocznic historycznych, wydarzeń. Brał udział w zbiórkach pieniędzy na pomoc rodzinom represjonowanych, a od 1984 r. był współorganizatorem akcji Wakacje z Bogiem. Z powodu swej działalności był wzywany na rozmowy ostrzegawcze i zatrzymywany na 48 godzin, a w jego domu przeprowadzano przeszukania. Inwigilowana była również jego rodzina. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Dąbrowski, NSZZ Solidarność Ziemia Puławska w latach 1980-1989, Lublin 2016