Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Münster Gerard

Gerard Adam Münster

ur. w 1949 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Gerard Münster był pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu, zatrudnionym na stanowisku operatora urządzeń mechanicznych.
Wraz z utworzeniem NSZZ „Solidarność” rozpoczął aktywną działalność związkową w swoim zakładzie pracy, zostając członkiem Komisji Wydziałowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał prowadzenia działalności związkowej i zaangażował się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Brał udział w konspiracyjnych zebraniach działaczy opozycyjnych na terenie ZWCh „Elana”, zorganizował punkt odbioru nielegalnych wydawnictw oraz kolportował podziemne pisma i ulotki. 
W związku z powyższym dnia 29 kwietnia 1982 r. został zatrzymany, a dzień później postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu.
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22 czerwca 1982 r. został uniewinniony i zwolniony z aresztu.   
  

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN