Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Sławomir Piotr Machura

ur. w 1959 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Sławomir Machura od lat 80-tych prowadził zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości oraz respektowania praw człowieka. Działał w NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu. W sierpniu 1980 r. został zatrzymany za kolportaż nielegalnych wydawnictw. Zwolniony za poręczeniem zakładowej „Solidarności”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Sławomir Machura kontynuował  działalność    w podziemnych strukturach związkowych. Zaangażował się w organizowanie pomocy dla internowanych i ich rodzin. Zajmował się produkcją i rozpowszechnianiem ulotek antypaństwowych. W dniu 24 III 1982 r. został internowany i doprowadzony Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, następnie przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku, skąd został zwolniony w dniu 24 VII 1982 r.  
Po uchyleniu decyzji o internowaniu ponownie zaangażował się w działalność niepodległościową nawiązując współpracę z działaczami podziemnej „Solidarności” angażując się w produkcję i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Fakt ten potwierdziło przeszukanie miejsca zamieszkania Sławomira Machury dokonane w lipcu 1985 r. podczas którego zakwestionowano szereg wydawnictw bezdebitowych  w postaci książek, biuletynów, ulotek m.in. „Riposta”, „Biuletyn Informacyjny TKZ Czerwone Zagłębie”, biuletyn „RIS”, „Górnik Polski”, „Cios”. W związku z powyższym dniu 7 VII 1985 r. Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu przedstawiła Panu Sławomirowi Machurze zarzut przechowywania i rozpowszechniania  pisma i ulotek o treści wyszydzającej ustrój PRL. Postanowieniem wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Sosnowcu Sławomir Machura został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. W dniu 9 XII 1985 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu uniewinnił w/w od zarzucanych czynów. Jednak po zażaleniu wniesionym przez Prokuraturę Rejonową w Sosnowcu, Sąd Wojewódzki w Katowicach w dniu 27 V 1986 r. podczas rozprawy rewizyjnej przekazał sprawę Pana Sławomira Machury do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji. Ostatecznie w dniu 15 IX 1986 r. działając na mocy ustawy z dnia 17 VII 1986 r. o amnestii postępowanie wobec Pana Sławomira Machury zostało umorzone. 
W październiku 1988 r. w/w podpisał się pod wnioskiem o ponowną legalizację NSZZ „Solidarność” Pracowników KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu , następnie wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy w/w kopalni. Po relegalizacji „Solidarności” w kwietniu 1989 r. Pan Sławomir Machura objął funkcję przewodniczącego tzw. Komisji Interwencyjnej. 
W latach 1982-1989 inwigilowany przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN