Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Eugeniusz Kowalski

ur. w 1950 roku w m. Rogóż
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
31 sierpnia 1980 r. uczestniczył w strajku w Hucie „Katowice", brał udział w pracach Wydziałowego Komitetu Strajkowego. Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W dniach 13-23 grudnia 1981 r. współorganizował strajk okupacyjny Hucie „Katowice". 
Za działalność w podziemnych strukturach związku został internowany 19 listopada 1982 r. i do 9 grudnia 1982 r. był przetrzymywany w ośrodku odosobnienia. Następnie został tymczasowo aresztowany w wyniku postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowe w Gliwicach - w areszcie przebywał od 9 grudnia 1982 r. do 28 marca 1983 r. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach z dnia 28 marca 1983 r. skazano go na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. 
Od 1982 wchodził w skład zespołu redakcyjnego oraz kolportował podziemne pismo „Wolny Związkowiec”. Działał w Klubie Inteligencji Katolickiej i Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Dąbrowie Górniczej, współorganizował Msze za Ojczyznę oraz udzielał pomocy rodzinom represjonowanych. Ze względu na swoją działalność opozycyjną był również zatrzymywany na 48 godz. i wzywany na rozmowy ostrzegawcze do Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Dąbrowie Górniczej. W latach 1982-1985 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN