Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mikus Bogusław

Bogusław Jan Mikus

ur. w 1954 roku w m. Chełm
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Chełmie. Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, członkiem KZ w Chełmskim Przedsiebiorstwie Budowlanym i przewodniczącym MKZ w Chełmie. Od marca 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Chełmie. Był także delegatem na I KZD i członkiem Komisji Krajowej, w komisji socjalnej. Współzałożycielem „Biuletynu Informacyjnego Regionu Chełmskiego”, „Serwisu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Regionu Chełmskiego”, dodatku Okręgowego KOWzP w Chełmie oraz pisma „Samorządność”. 13.12.1981 r. został zatrzymany w Ostródzie k. Olsztyna podczas powrotu z obrad KK i internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, następnie od czerwca 1982r. w Kielcach-Piaskach, gdzie był współwydawcą nielegalnego pisma internowanych „Krata”, od lipca 1982 r. w Załężu k. Rzeszowa i od sierpnia w Łupkowie. Zwolniony z internowania 30.11.1982 r. nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w tworzenie podziemnych struktur związkowych” pod nazwą Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „S” w Chełmie ( w latach 1983-1989 był przewodniczącym RKK). Zajmował się gromadzeniem funduszy na kontynuowanie działalności i pomoc rodzinom internowanych oraz wydawanie podziemnych biuletynów. Organizował i aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Był współzałożycielem, redaktorem, wydawcą i drukarzem podziemnego „Informatora Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Region Chełm”. 5.03.1984 r. został zatrzymany pod zarzutem kierowania strukturami podziemnymi, aresztowany i osadzony w AŚ WUSW i ZK w Chełmie oraz ZK w Warszawie. Zwolniony 21.07.1984 r. na mocy amnestii. W latach 1986-1989 był członkiem podziemnej Tymczasowej Rady „S” Regionu Środkowo-Wschodniego oraz korespondentem Radia Wolna Europa. W dniach 10-13 .06. 1987 r. ponownie był przetrzymywany w AŚ WUSW w Chełmie. Skazany na karę grzywny pod pretekstem prowadzenia prac brukarskich w strefie nadgranicznej bez odpowiedniego zezwolenia ( w latach 1985-1989 zatrudniony był jako brukarz). Równolegle prowadzono przeciwko niemu 2 sprawy karne: o rzekomą kradzież 29 płytek chodnikowych oraz o rzekome posłużenie się fałszywym dokumentem przy rejestracji zakładu brukarskiego. W 1989 roku został uniewinniony przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Bogusław Mikus był również współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem uroczystości i manifestacji religijno-patriotycznych w Chełmie. W latach 1989-1990 był przewodniczącym KO w Chełmie. Z powodu aktywnej działalności był inwigilowany, a w jego mieszkaniu przeprowadzano przeszukania. Formą represji było także zastrzeżenie wyjazdów za granicę. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • Eugeniusz Wilkowski, Solidarność w Chełmskiem w latach 1980-1989, Chełm 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN