Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gniazdowski Paweł

Paweł Tomasz Gniazdowski

ur. w 1960 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2017
Biogram
Paweł Gniazdowski od lutego 1981 r. był przewodniczącym Uczelnianego Komitetu Strajkowego na Uniwersytecie Łódzkim, aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, kolporterem nielegalnych wydawnictw, organizatorem demonstracji oraz akcji plakatowych w stanie wojennym. Wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach czołowych działaczy opozycyjnych wywodzących się z łódzkiego NZS, po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywał kontakty z  ukrywającym się przewodniczącym NZS UŁ, kolportował pismo Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Jesteśmy”. W listopadzie 1982 r. uczestniczył w przygotowaniu petycji do rektora uczelni w sprawie zniesienia egzaminów z przedmiotów politycznych. 29.04.1983 r. został prewencyjnie zatrzymany na 48 godzin w związku z obawą wywołania zamieszek podczas obchodów pierwszomajowych. Działania operacyjne podjęte przez Służbę Bezpieczeństwa w 1985 r. uniemożliwiły jego zatrudnienie w Studium Języków Obcych. Do 1989 r. działał w Duszpasterstwie Akademickim przy kościele oo. jezuitów i został pierwszym jego przewodniczącym. Wspomagał Duszpasterstwo Akademickie „Węzeł”, współredagując wydawane przez niego czasopismo „Exodus”.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN