Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Lech Bronisław Różański
ur. w 1938 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 1040/2016

Biogram

Lech Różański prowadził działalność w latach 1980–1983, był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.
Od września 1980 r. był zaangażowany w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (NSZZ „S”) przy Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. Organizował struktury związkowe, a następnie został przewodniczącym Komisji Zakładowej (KZ) w Instytucie. 
	W 1981 r. został wybrany delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (Hala Olivia) oraz koordynatorem zespołu tematycznego Komisji Programowej. 
	Po 13 grudnia 1981 r. tworzył podziemne struktury „Solidarności” w Wielkopolsce – był głównym organizatorem Konspiracyjnego Zarządu Regionu (KZR). Lech  Różański w KZR zajmował się  pomocą dla osób represjonowanych. Działał również w Tymczasowym Zarządzie Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, w którym budował struktury podziemne i kolportował bezdebitową literaturę.
	Za działalność opozycyjną został zatrzymany 29 grudnia 1982 r. i osadzony w areszcie. Areszt uchylono 14 stycznia 1983 r. Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu umorzyła postępowanie karne wobec Lecha Różańskiego w maju 1983 r. 
Mimo represji Lech Różański do listopada 1983 r. kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 4: Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
P. Zwiernik, Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981–1989, Warszawa 2014.