Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bąciaszek Edward

Edward Bąciaszek

ur. w 1957 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Edward Bąciaszek w 1981 r. był zatrudniony w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku na stanowisku drukarza i w ramach wykonywanej pracy zajmował się również kolportażem ulotek, afiszy i literatury związkowej na terenie Słupska. Prowadził  też działalność w nielegalnej organizacji Ruch Młodej Polski i Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania w Słupsku. 
Został internowany w okresie od 13 do 23 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych.
Dnia 12 maja 1982 r., po dokonaniu przeszukania w miejscu zamieszkania, został zatrzymany i tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie. Osadzony w Areszcie Śledczym w Słupsku. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Koszalinie z dnia 20 lipca 1982 r. został uniewinniony od zarzucanych mu czynów. Dnia 14 lipca 1982 r. został zwolniony z aresztu na podstawie nakazu wydanego przez Sąd POW.
Po wyjściu na wolność nadal prowadził działalność opozycyjną. Do 1986 r. należał do grupy zajmującej się kolportażem bezdebitowej literatury na terenie Słupska. Brał udział w nielegalnych zgromadzeniach organizowanych z okazji rocznic narodowych, podczas których manifestowano idee „solidarnościowe”. W związku z powyższym był wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom w miejscu zamieszkania i przesłuchiwany.
W latach 1981-1987 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Słupsku i w latach 1982-1984 zastrzeżono mu wyjazdy za granicę. W 1988 r. wyjechał na pobyt stały do USA w ramach emigracji politycznej.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej