Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Genowefa Żuchowicz

ur. w 1952 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018
Biogram
Genowefa Żuchowicz zd. Drelich od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Świdnik aktywnie zaangażowała się w działalność tego związku. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu kontynuowała działalność związkową w nielegalnych strukturach „Solidarności”, była współorganizatorką odbudowy tych struktur i aktywnie uczestniczyła w pracach podziemnej Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WSK. Z powodu swej działalności została zwolniona z pracy w WSK PZL w Świdniku.  Zajmowała się zbiórką pieniędzy na działalność „Solidarności” oraz podziałem darów i zapomóg dla represjonowanych. Związana była także z nielegalną poligrafią „Solidarności”– kolportaż wydawnictw bezdebitowych oraz przygotowywanie tekstów i udział w pracach redakcyjnych pisma „Grot”, a także przekazywanie informacji i gotowych teksów do Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego. Zajmowała się ponadto pozyskiwaniem lokali do druku pisma „Grot”. Była również współorganizatorką i aktywną uczestniczką uroczystości patriotycznych i rocznicowych np. w Komarowie we wrześniu 1987 r., gdzie składała wieńce z emblematami „Solidarności” oraz spotkania z papieżem Janem Pawłem II. Na powyższe uroczystości przygotowała transparent Komisji Zakładowej WSK. Współorganizowała ponadto spotkania z artystami scen warszawskich z „emigracji wewnętrznej”. Aktywnie działała w Klubie Katolickim w Lublinie, a od marca 1985 r. w utworzonej w Świdniku Sekcji Środowiskowej Klubu Katolickiego. Formą represji zastosowaną wobec Genowefy Żuchowicz zd.Drelich było zatrzymanie jej na 48 godzin oraz objęcie stałą kontrolą jej samochodu, używanego przez aktywistów „Solidarności” z terenu Świdnika do wyjazdu na teren innych województw. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej