Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bujak Franciszek

Franciszek Bujak

ur. w 1946 roku w m. Pleśna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Był aktywnym uczestnikiem wydarzeń marcowych w 1968 roku w Lublinie. Za udział w manifestacji studenckiej w dniu 11.03.1968 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym. 12.03.1968 r. został skazany przez Kolegium Karno-Administracyjne na 3 mies. aresztu z zamianą na grzywnę. Zwolniony 14.03.1968 r. po wpłaceniu grzywny w wysokości 3.000 zł. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie aktywnie zaangażował się w działalność tego związku i tworzenie struktur związkowych. Był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w tym Instytucie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej. W latach 1983-1985 był hurtowym kolporterem wydawnictw podziemnych, zwłaszcza pisma „Informator <<Solidarność>>. Region Środkowo-Wschodni ”, a także „Solidarność Nauczycielska”, „Tygodnik Mazowsze”, oraz książek. Franciszek Bujak odbierał z drukarń i rozprowadzał do skrzynek kolportażowych w dużych zakładach pracy w Lublinie, a także na KUL i UMCS, oraz w Kraśniku, Zamościu, Chełmie i Tomaszowie Lubelskiem 100-150 kg prasy podziemnej i innych wydawnictw tygodniowo. Z powodu działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” w 1985 r. toczyło się wobec Franciszka Bujaka postępowania prokuratorskie. W dniu 10.07.1985 r. , po przeszukaniu w mieszkaniu, został zatrzymany i aresztowany. Areszt utrzymano mimo bardzo trudnej sytuacji rodzinnej F. Bujaka i licznych działań interwencyjnych m.in. władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytutu Medycy Wsi i Akademii Medycznej w Lublinie. Dopiero w dniu 19.11.1985 r., po przeprowadzeniu z Franciszkiem Bujakiem rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej, zamieniono areszt na dozór MO. Na mocy wyroku z 27.12.1985 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Lublinie Franciszek Bujak został skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Wykonanie kary warunkowo zawieszono na 4 lata. To rozstrzygnięcie sądu I instancji zostało uchylone wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z 29.04.1986 r. a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy. Na mocy amnestii postępowania karne umorzono  26 lipca 1986 r. W 1988 r. Pan Franciszek Bujak podjął aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność” i stanął na czele Komitetu Założycielskiego w IMW. Nadal też zajmował się kolportażem prasy związkowej. Z powodu swojej działalności Pan Franciszek Bujak był inwigilowany i kontrolowany przez SB, zatrzymywany na 48 godzin, a w jego domu przeprowadzane były przeszukania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności