Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marek Powichrowski
ur. w 1958 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 145/2019

Biogram

Marek Powichrowski w latach osiemdziesiątych aktywnie angażował się w działalność opozycyjną. 
Jesienią 1981 r. wszedł w skład Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów (dalej: NZS), Politechniki Białostockiej (dalej: PB). W listopadzie 1981 r. został członkiem Komitetu Strajkowego NZS PB. 
W latach 1981 – 1986 aktywnie angażował się w druk i kolportaż wydawnictw podziemnych, m.in. Biuletynu Informacyjnego NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok, pisma ,,Nasz Głos” oraz ulotek i materiałów informacyjnych związku. Redagował pismo ,,Artykuł 83” wydawane przez środowisko białostockiego NZS. Był również współredaktorem ,,Gazety Strajkowej” - pisma wydawanego od listopada do grudnia 1981 r. przez NZS białostockich uczelni (Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Akademii Medycznej w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej). Współredagował miesięcznik ,,Opornik” wydawany w Białymstoku przez Akademicki Ruch Oporu w okresie od kwietnia do grudnia 1982 r. W lutym 1982 r. został zatrzymany na 48 godzin w związku z podejrzeniem o kolportaż nielegalnych wydawnictw.
Od marca do sierpnia 1984 r., w związku z podejrzeniem o kolportaż ulotek, był inwigilowany przez SB.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

Kietliński M., Ćwierć wieku Podlaskiej Solidarności. NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005
Województwo białostockie w ocenie SB 1980 – 1985. Wybór źródeł, pod red. A. Malczyka, J. Markiewicz, Białystok 2011
Sychowicz K., NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok, [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 5, Polska środkowo-wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Bondaryk K., Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku w latach 1980 – 1981, Warszawa 2001