Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szewczuk Czesław

Czesław Stanisław Szewczuk

ur. w 1951 roku w m. Krzywaczka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 69/2018
Biogram
Był pracownikiem Wydziału Walcowni w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie. W dniach od 20 do 22 sierpnia 1980 r. w miejscu pracy uczestniczył w strajku, w trakcie którego był członkiem Komitetu Strajkowego i jako przedstawiciel strajkujących brał udział w rozmowach z dyrekcją zakładu. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, był współorganizatorem Komitetu Robotniczego Hutników, członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Hucie im. Lenina. Był również etatowym pracownikiem Sekcji Informacji i Propagandy Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność”. W miejscu pracy współorganizował sieć kolportażu wydawnictw niezależnych. Był nieoficjalnym współpracownikiem tzw. Sieci Organizacji Zakładowych „Solidarności”. W listopadzie 1981 r. został sygnatariuszem deklaracji założycielskiej Klubów Samorządnej Rzeczpospolitej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony początkowo w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu, następnie Załężu, Kielcach-Piaski i Nowym Łupkowie. Dnia 7 grudnia 1982 r. został zwolniony na wniosek i za poręczeniem grupy inicjatywnej związku zawodowego hutników. Po zwolnieniu z internowania nawiązał kontakt z działaczami podziemnych struktur „Solidarności” i powrócił do opozycyjnej działalności. Związał się z Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach. Działał także w ośrodkach duszpasterskich w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej na os. Szklane Domy w Nowej Hucie oraz Kurii Biskupiej, których celem była m.in. pomoc dla osób represjonowanych przez władze państwa. W czasie pielgrzymki Jana Pawła II w czerwcu 1983 r. był organizatorem Straży Robotniczej. Zaangażowany był także w podziemny proces wydawniczy. Był współpracownikiem pism podziemnych, m.in. „Hutnika”, „Solidarność Hutników”. Był drukarzem, kolporterem, koordynatorem pracy grup zajmujących się drukiem i dystrybucją pism podziemnych. Ponadto prowadził szkolenia drukarzy w regionie. W lutym 1984 r. współtworzył Towarzystwo Pomocy Więzionym „KRĄG”, powstałe z inicjatywy Edwarda Nowaka. Uczestniczył w niejawnych spotkaniach działaczy „Solidarności”. Od 1985 r. do 1987 r. przebywał na emigracji w USA. Po powrocie, w latach 1987-1989, był zaangażowany w działalność charytatywną organizowaną przez ks. Kazimierza Jancarza przy parafii w Nowej Hucie-Mistrzejowicach. Był uczestnikiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz współpracownikiem Komitetu Pomocy Aresztowanym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN