Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Henryk Tomtas

ur. w 1957 roku w m. Skarżysko-Kamienna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Węzła PKP w Skarżysku-Kamiennej. Został internowany 13 grudnia 1981 r., a 24 grudnia 1981 r. tymczasowo aresztowany w związku z postępowaniem karnym dotyczącym kontynuowania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. Wyrokiem Sądu Garnizonowego w Kielcach z 14 stycznia 1982 r. został uniewinniony od zarzucanych mu czynów. W wyniku odwołania wyrok zmieniono, po ponownym rozpatrzeniu, 7 kwietnia 1982 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 15000 zł grzywny. Po wyjściu na wolność organizował pomoc dla internowanych oraz kolportował nielegalne wydawnictwa. Ponownie internowano go w okresie od 30 sierpnia 1982 r. do 6 listopada1982 r. Pod zarzutem gromadzenia i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw został aresztowany 25 lipca 1986 r., areszt uchylono 10 września 1986 r. Orzeczeniem Kolegium do spraw Wykroczeń przy Wojewodzie Kieleckim z 24 sierpnia 1987 r. został ukarany grzywną i przepadkiem nielegalnych wydawnictw. Z uwagi na wrogi stosunek do ustroju i władz PRL pozostawał w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa do 1988 r. W związku z tym dwukrotnie odmówiono mu wystawienia paszportu Był członkiem utworzonej w styczniu 1988 r. struktury pod nazwą „Miejska Komisja ds. Interwencji”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej