Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jankowski Ryszard

Ryszard Stanisław Jankowski

ur. w 1955 roku w m. Jakubowice Konińskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2018
Biogram
Był Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego oraz Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność w swoim miejscu zatrudnienia tj. Państwowym Przedsiębiorstwie Pracownie Konserwacji Zabytków w Lublinie, członkiem MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego oraz Wiceprzewodniczącym do Spraw Informacji i Propagandy Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Odpowiedzialny za bibliotekę wydawnictw niezależnych, poligrafie, Biuro Informacyjne oraz redakcje Informatora „Solidarność”, Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni. W dn. 12.12.1981 r. jako członek Prezydium Zarządu Regionu, pełnił dyżur w siedzibie zarządu i kierował jego pracą nadając komunikaty przez megafon do czasu pacyfikacji, podczas której został zatrzymany i internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia we Włodawie, Załężu koło Rzeszowa, Kielcach oraz Nowym Łupkowie, skąd został zwolniony w dn. 16.12.1982 r. Po wyjściu z internowania nie zaprzestał działalności, uczestnicząc w manifestacjach, kolportażu wydawnictw bezdebitowych oraz w 1984 r. wchodząc w skład Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego. W latach 1984-1989 był członkiem Rady Pracowniczej w PKZ w Lublinie. W 1989 r. został Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego “Solidarności”. Działalność Pana Ryszarda Jankowskiego spowodowała, że był zatrzymywany, przesłuchiwany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na kary grzywny, przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze, zastrzeżono mu możliwość wyjazdu za granicę, w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje oraz był inwigilowany, w tym przez osobowe źródła informacji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej