Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Kalinowski
ur. w 1956 roku w m. Malbork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2015

Biogram

Stanisław Kalinowski w sierpniu 1980 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Wagonowni PKP w Malborku. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, pełnił funkcje przewodniczącego i sekretarza Komisji Zakładowej. 
Brał udział w I Walnym Zjeździe Delegatów Regionu Elbląg, wchodził w skład Prezydium Zarządu Regionu. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, gdzie przebywał do 18 marca 1982 r. Po wyjściu z więzienia zaangażował się w działalność Tajnego Kolejowego Komitetu Koordynacyjnego Okręgu Północnego NSZZ „Solidarność”, którego celem była m.in. walka o uwolnienie osób aresztowanych i skazanych za działalność związkową oraz pomoc ludziom zwalnianym z PKP z przyczyn politycznych. Zajmował się również kolportażem podziemnych wydawnictw. 24 marca 1983 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 15 lipca 1983 r. został zwolniony na mocy amnestii. W późniejszym okresie był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, w jego domu i pracy przeprowadzano rewizje. W październiku 1988 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego „Solidarność” w Węźle PKP w Malborku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej