Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wojda Jerzy
Jerzy Wojda
ur. w 1947 roku w m. Drobin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012

Biogram

Pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Mechanicznym Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. We wrześniu 1980 r. wszedł również w skład Prezydium Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” MZRiP. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie zaangażował się w działalność podziemnych struktur b. NSZZ „Solidarność”. Za sporządzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie ulotek w Płocku został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Płocku. W okresie od 11 kwietnia do 25 lipca 1983 r. był osadzony w Areszcie Śledczym w Płocku. W dniu 30 sierpnia 1983 r. postępowanie karne zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii. 
Od września 1983 r. kontynuował działalność opozycyjną w ramach Niezależnej Grupy Samoobrony Społecznej, zajmującej się rozpowszechnianiem wydawnictw podziemnych. Był także jednym z organizatorów utworzonego w marcu 1987 r. Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności” Regionu Płock, w ramach którego kolportowano wydawnictwa niezależne w lokalnych zakładach pracy i środowisku nauczycielskim. W maju 1988 r. wszedł w skład utworzonej Płockiej Rady „Solidarności”, działającej na rzecz zjednoczenia ruchu solidarnościowego w regionie. Następnie w kwietniu 1989 r. został wybrany na członka Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Płocku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ "Solidarność" 1980-1989 t.5, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN