Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Koprowski Piotr
Piotr Koprowski
ur. w 1954 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019

Biogram

Piotr Koprowski był właścicielem prywatnego zakładu szklarskiego w Bydgoszczy. Od lat 70-tych XX wieku uczestniczył w działaniach organizacji antykomunistycznych takich jak: Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Ruch Młodej Polski, Organizacja „Wolność i Pokój”,  Konfederacja Polski Niepodległej oraz NSZZ „Solidarność”.
Współpracował z czołowymi działaczami opozycji demokratycznej w regionie bydgoskim oraz działaczami z Warszawy, Gdańska,Szczecina. Brał udział w akcjach ulotkowych, udzielał pomocy organizacyjnej w druku i kolportażu podziemnych wydawnictw, wspierał osoby więzione i represjonowane z powodów politycznych. Przed i po wprowadzeniu stanu wojennego był współprowadzącym drukarnię „Katarzynka” zlokalizowaną u rodziny mieszkającej w podbydgoskim Łochowie. Po zdekonspirowaniu drukarni ukrywał wydrukowane tam materiały bezdebitowe.
W związku z prowadzoną działalnością był wielokrotnie zatrzymywany, poddawany przeszukaniom i inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1986 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków