Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Cezary Antoni Nowakowski
ur. w 1954 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

Był wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty”. W marcu 1981 r. przeprowadził na terenie zakładu pracy akcję zbierania podpisów pod apelem o uwolnienie więźniów politycznych, a we wrześniu 1981 r. brał udział w utworzeniu Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W czerwcu 1980 r. był delegatem na Walny Zjazd NSZZ „Solidarność”. 
13 grudnia 1981 r. został internowany, przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał aktywnej działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Zajmował się kolportażem ulotek oraz podziemnych wydawnictw na terenie BZPB „Fasty”. Prowadził przygotowania do przeprowadzenia strajku ostrzegawczego w miejscu pracy. W maju 1982 r. został ponownie internowany, a następnie tymczasowo aresztowany pod zarzutem nakłaniania załogi Zakładu do strajku. W areszcie przebywał do 2 lipca 1982 r. W kolejnych latach był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie, wybór i opracowanie: T. Danilecki, M. Kietliński, Białystok 2006
Województwo białostockie w ocenie Służby Bezpieczeństwa 1980-1985. Wybór źródeł - wybór i opracowanie: A. Malczyk, J. Markiewicz, Białystok 2011
Marek Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ "Solidarność" Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005
Krzysztof Sychowicz, NSZZ "Solidarność" Region Białystok w: NSZZ Solidarność 1980-1989 - t. 5: Polska środkowo-wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010