Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Prętki Stanisław

Stanisław Prętki

ur. w 1952 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Stanisław Prętki był pracownikiem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 9 października 1981 r. Prokuratura Wojewódzka  w Gorzowie Wielkopolskim przedstawiła Panu Stanisławowi Prętkiemu zarzut rozkolportowania plakatów nie posiadających zgody GUKPPiW  
i w swojej treści „godzących w sojusz ze Związkiem Radzieckim”, do czego oskarżony przyznał się w trakcie przesłuchania. Nie zastosowano wobec niego żadnych środków zapobiegawczych. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie zostało ostatecznie umorzone przez Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 8 lutego 1982 r.  na zasadzie przepisów amnestii z art. 5 ust. 2 dekretu o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 r.  W związku z działalnością w strukturach NSZZ „Solidarność” Stanisław Prętki został skierowany do odbycia ćwiczeń wojskowych w 1 Warszawskiej Brygadzie Saperów w Brzegu, które odbywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną. Celem powołania rezerwistów na szkolenie miało być odizolowanie przeciwników politycznych, jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. W latach 1981-1985 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN