Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Derewiecki Marek

Marek Andrzej Derewiecki

ur. w 1961 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
Prowadził działalność opozycyjna od 1979 roku.  Jako uczeń LO im. Asnyka w Bielsku-Białej był współorganizatorem i aktywnym członkiem niezależnego ruchu uczniowskiego, kolporterem wydawnictw SKS, KSS KOR. Utrzymywał kontakty ze studenckim środowiskiem opozycyjnym z Krakowa i był dostarczycielem literatury bezdebitowej. W dniu 3.10.1979 r. został w Bielsku–Białej zatrzymany podczas kolportażu przywiezionego z Krakowa pisma studenckiego „Sygnał”. Przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Zdeklarowane poglądy, krytyczne wobec władzy i oficjalnej wykładni historii Polski demonstrował w trakcie lekcji historii w LO im. Asnyka w Bielsku-Białej. W latach 1980-1986, gdy studiował historię  na KUL, zaangażował się w działania związane z niezależnym ruchem wydawniczym.  Jako członek NZS był w 1982 r. wydawcą pisma „Emisariusz”, sygnowanego przez NZS. W 1985 r. związał się z Liberalno-Demokratyczną Partią ”Niepodległość”, stając się czołowym działaczem jej oddziału lubelskiego. Dla LDPN drukował redagowane w Warszawie pismo „Niepodległość” i „ABC” oraz redagował, drukował i kolportował „Gazetę Polityczną” – organ lubelskiego oddziału LDPN. Na bazie działalności wydawniczej rozpoczętej przy lubelskim oddziale Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” utworzył wraz z Marcinem Dybowskim Wydawnictwo „Antyk”. Nazwa „Antyk” nawiązywała do struktury Armii Krajowej przeciwdziałającej wpływom propagandy komunistycznej. W ramach „Antyku” Pan Marek Derewicki był  wydawcą, redaktorem, drukarzem i kolporterem kwartalnika politycznego „Antyk” oraz pozycji książkowych w serii „Biblioteka Antyku”. Był także wydawcą pism „Spotkania” i polsko-ukraińskiego „Suczasnist”. Niezależną działalność wydawniczą kontynuował także w trakcie studiów doktoranckich na KUL w latach 1987-1990. Formą represji wobec Marka Derewickiego było zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej