Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gałażewski Andrzej

Andrzej Józef Gałażewski

ur. w 1944 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Pan Andrzej Gałażewski w latach 1980-1990 był aktywnym działaczem jawnych i konspiracyjnych struktur NSZZ„Solidarność” w Gliwicach. Wchodził w skład Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność” w Biurze Projektów „Biprokwas” w Gliwicach. W okresie 1983-1990 działał w ramach Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Podczas stanu wojennego organizował pomoc dla rodzin internowanych poprzez zbiórki pieniężne, w tym na wyjazdy członków rodzin internowanych do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach oraz paczki żywnościowe. Również od dnia 13.12.1981 r. jako członek podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” kolportował wydawnictwa m.in. „RIS”– Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej”, „Tygodnik Mazowsze”, „Manifestacja Gliwicka”, „Biuletyn Dolnośląski” , których drukowanie i rozpowszechnianie było nielegalne. 
Za zaangażowanie się w akcję rozpowszechniania materiałów bezdebitowych w dniu 14.04.1986 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach, gdzie przebywał do dnia 10.09.1986 r. W wyniku przeprowadzonego śledztwa usłyszał zarzut, iż w okresie od 13.12.1981 r. do 13.04.1986 r. drukował i rozpowszechniał  na terenie Gliwic i innych miejscowości pisma i ulotki o treści antypaństwowej. Ostatecznie postępowanie karne zostało umorzone w dniu 15.09.1986 r. na podstawie ustawy amnestyjnej. 
Po wyjściu na wolność Pan Andrzej Gałażewski nie zaprzestał prowadzenia działalnosći opozycyjnej, stał na czele grupy osób odpowiedzialnych za kolportaż nielegalnych pism i wydawnictw wśród pracowników gliwickiego Biura Projektów, a także aktywnie działał w konspiracyjnych strukturach „Solidarności”  jako członek RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz członek Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarności” przy „Energochem” w Gliwicach, gdzie pracował od 1987 r. 
W latach 1985-1988 był pod stałą oberwacją Służby Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN