Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jakowczyk Zbigniew
Zbigniew Janusz Jakowczyk
ur. w 1944 roku w m. Słonim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019

Biogram

Pan Zbigniew Jakowczyk będąc członkiem NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego nie odstąpił od działalności związkowej i przechowywał oraz kolportował na terenie Trójmiasta nielegalne wydawnictwa „Gryps”, „Pismo Informacyjne NSZZ Solidarność”. 
W związku z powyższą działalnością został aresztowany dnia 13 sierpnia 1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Dnia 29 lipca 1983 r. Sąd Rejonowy w Sopocie postępowanie w w/w sprawie umorzył na mocy amnestii i nakazał zwolnienie Pana Zbigniewa Jakowczyka z Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej