Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żurawicki Waldemar

Waldemar Żurawicki

ur. w 1958 roku w m. Cieplice Śląskie-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 568/2015
Biogram
Pan Waldemar Żurawicki brał udział w tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” w KWK „Rozbark” w Bytomiu, gdzie od stycznia 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zakładowej Komisji Związkowej.           Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz innymi działaczami sporządził ok. 600 ulotek o treściach antypaństwowych, celem ich rozpowszechnienia. 
Pan Waldemar Żurawicki był jednym z organizatorów strajku na KWK „Rozbark” w Bytomiu w dniu 14 XII 1981 r., w wyniku którego został aresztowany w dniu 15 XII 1981 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Bytomiu. Następnie wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 11 I 1982 r. Pan Waldemar Żurawicki został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Z kolei wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 22 II 1982 r., ww. został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. W wyniku starań obrońcy Pana Waldemara Żurawickiego, Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej Katowicach wydał w dniu 8 VII 1982 r. wyrok łączny – karę 3 lat pozbawienia wolności (liczoną od dnia 14 XII 1981 r.) i 2 lata pozbawienia praw publicznych. W rezultacie Pan Waldemar Żurawicki przebywał w następujących ośrodkach internowania: w Areszcie Śledczym w Bytomiu (24 XII 1981 r.– 12 III 1982 r.), Zakładzie Karnym w Raciborzu (12 III–11 VI 1982 r.), Zakładzie Karnym we Wrocławiu (11 VI 1982 r.–3 III 1983 r.) oraz w Zakładzie Karnym w Strzelinie (3–19 III 1983 r.). Rada Państwa skorzystała z „prawa łaski” i w wydanej w dniu 7 III 1983 r. uchwale zarządziła warunkowe zwolnienie ww. z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, wyznaczając okresu próby na 3 lata. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 19 III 1983 r., darowano Panu Waldemarowi Żurawickiemu w całości karę 2 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych, wyznaczoną wyrokiem z 11 I 1982 r., oraz karę 3 lat pozbawienia wolności i 3 lat pozbawienia praw publicznych – wyrok z 22 II 1982 r.; skrócono również okres próby do 31 XII 1985 r. 
Po opuszczeniu ośrodka internowania Pan Waldemar Żurawicki został zwolniony z pracy w KWK „Rozbark” w Bytomiu i rozpoczął starania o uzyskanie zgody na wyjazd stały wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych, a którą uzyskał w dniu 23 VI 1983 r. 
Należy zaznaczyć, iż Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa w Warszawie w wydanych wyrokach (kolejno) z 2 i 16 VI 1992 r., uchylił wyroki Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 22 II 1982 r. i 11 I 1982 r., uniewinniając tym samym Pana Waldemara Żurawickiego od przypisywanych mu przestępstw.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej