Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niedbała Zdzisław

Zdzisław Marian Niedbała

ur. w 1963 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Był działaczem młodzieżowych organizacji niepodległościowych działających od 1979 roku w Puławach. Wraz z kilkoma innymi uczniami puławskich szkół średnich współtworzył Konfederację Ludzi Wolnych (od IX 1981 r. Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży), w ramach których prowadzono samokształcenie oraz kolportaż literatury bezdebitowej. Zdzisław Niedbała był również współorganizatorem utworzonego w październiku 1980 roku w I LO im. A.J. Czartoryskiego w Puławach Międzyklasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Harcerstwai i przewodniczącym tego Komitetu. Był także redaktorem naczelnym wydawanego od grudnia1980 r. niezależnego pisma Drużyn Zawiszackich „Zawiszak”. Ponadto uczestniczył aktywnie w przygotowaniu i druku wydawanego później przy drużynach NRH pisma młodzieżowego „Zgrzyt”. Po wprowadzeniu stanu wojennego Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży działało w bardziej zakonspirowanych strukturach tzw. piątkowych, wspierając puławskie podziemie solidarnościowe, głównie Komitet Obrony Narodowej „Solidarność” w Puławach. Pod pretekstem poszukiwania ukrywającego się przewodniczącego Komitetu Strajkowego z Zakładów Azotowych „Puławy” Zygmunta Woźnego, w dniu 29 kwietnia 1982 r. SB przeprowadziła, celem odnalezienia ulotek i druków bezdebitowych, przeszukanie u Zdzisława Niedbały, w sali sypialnej nr 44 internatu I LO, gdzie zamieszkiwał. Po podjęciu studiów na Wydziale Prawa UW w 1981 r. był aktywnym członkiem NZS. W latach 1982-1984 pełnił funkcję szefa Sekcji Państwa i Prawa, działającego na UW, Ośrodka Pracy Politycznej „Sigma”, rozwiązanego wiosną 1984 roku. W 1982 roku był członkiem Komitetu Założycielskiego studenckiej organizacji samopomocy „Bratniak", zawieszonej w prawach w 1984 r. W 1985 r. był szefem Sekcji Państwa i Prawa studenckiego Koła Naukowego Prawników. Zdzisław Niedbała był również aktywnym działaczem Międzywydziałowego Koła Naukowego „Wiedza” powiązanego z Duszpasterstwem Akademickim w kościele Św. Anny. Poprzez Koło Naukowe „Wiedza” zetknął się w 1984 r. z Sekcją Kultury KIK w Warszawie. W dniu 31.05.1985 r. został wybrany przewodniczącym tej Sekcji. Wprowadził nowe formy pracy Sekcji, tworząc zespoły problemowe, zespół ds. sytuacji w Polsce, zespół ds. Kościoła oraz spowodował, że do Sekcji nastąpił napływ nowych członków, głównie ze środowisk akademickich. W dniu 13.04.1986 r. został wybrany członkiem Zarządu KIK w Warszawie. W listopadzie 1986 r. wygłosił w KIK prelekcję na temat historycznych uwarunkowań uzależnienia Polski od Rosji i sytuacji aktualnej w tym zakresie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Dąbrowski NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980-1981, IPN, Lublin 2016
    • Encyklopedia Solidarności hasła rzeczowe: Konfederacja Ludzi Wolnych
    • Encyklopedia Solidarności hasła rzeczowe: Zawiszak