Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystian Andrzej Frelichowski

ur. w 1964 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016
Biogram
Krystian Frelichowski będąc uczniem szkoły średniej zaangażował w działalność opozycyjną w Bydgoszczy. W 1980 r. współzałożył i został przewodniczącym organizacji „Wolna Rzeczpospolita” przeprowadzającej akcje plakatowe i ulotkowe na terenie Bydgoszczy i okolic. W latach 1980-1981 był autorem tekstów i członkiem zespołu redakcyjnego pisma Związku Młodzieży Demokratycznej „Demokrata”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego związał się z podziemnymi strukturami „Solidarności” w Bydgoszczy. Uczestniczył w akcji wyniesienia z siedziby Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy urządzenia służącego do powielania ulotek, kolportowanych następnie na terenie miasta i województwa. Od 1982 r. zajmował się kolportażem nielegalnych pism i wydawnictw, współorganizował i uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz niezależnych demonstracjach na terenie Bydgoszczy.  W dniu 27 stycznia 1984 r., po dokonaniu przeszukania w miejscu zamieszkania, został zatrzymany i postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 1984 r. tymczasowo aresztowany.
Był przetrzymywany w areszcie WUSW w Bydgoszczy, następnie w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy.  Został zwolniony z aresztu dnia 18 kwietnia 1984 r. na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej z dnia 17 kwietnia 1984 r.  o uchyleniu tymczasowego aresztowania i zamieniającego je na dozór MO. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 1984 r. prowadzone przeciwko Krystianowi Frelichowskiemu śledztwo zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii.
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność w nielegalnych strukturach związkowych. Organizował spotkania samokształceniowe w mieszkaniach prywatnych i kościołach, pokazy filmów drugiego obiegu oraz był współzałożycielem, redaktorem i wydawcą pisma „Raport”.  W 1984 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa oraz zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych na okres 3 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, Gdańsk 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN