Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Żabiuk

ur. w 1964 roku w m. Siemiatycze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Janusz Żabiuk prowadził działalność opozycyjną w niezależnym ruchu studenckim w latach 1988–1989. 
Angażował się w wydawanie i kolportaż niezależnych wydawnictw. Współpracował z zespołem redagującym pismo „Nasz Głos”. 22 kwietnia 1988 r. został zatrzymany w Warszawie z powodu przewożenia nielegalnej prasy. Następnego dnia przeprowadzono przeszukanie w miejscu jego zamieszkania. 11 października 1988 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Ochota ukarało go karą grzywny za kolportaż wydawnictw bezdebitowych.
6 października 1988 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów [dalej: NZS] przy Filii Uniwersytetu Warszawskiego [dalej: FUW] w Białymstoku. W listopadzie 1988 r. uczestniczył w organizacji wiecu z okazji 70. rocznicy odzyskania niepodległości, na którym wygłosił referat nawiązujący do tematu uroczystości. Wiec był również poświęcony prezentacji założeń programowych i planów NZS. 
12 stycznia 1989 r. został wybrany do Tymczasowego Zarządu NZS przy FUW w Białymstoku. W marcu 1989 r. brał udział w spotkaniu Zarządu Tymczasowego NZS FUW i Komitetu Organizacyjnego NZS Akademii Medycznej w Białymstoku, w wyniku którego powstało Białostockie Międzyuczelniane Porozumienie reprezentujące niezależne środowisko studenckie. Był jednym z sygnatariuszy porozumienia. W kwietniu 1989 r. wszedł w skład Tymczasowej Rady Niezależnego Ruchu Solidarności Młodych - organizacji skupiającej środowisko uczniów, studentów i młodych robotników. 26-30 maja 1989 r. uczestniczył w strajku studenckim zorganizowanym w ramach protestu przeciwko odrzuceniu przez Sąd Wojewódzki w Warszawie wniosku o zarejestrowanie ogólnopolskiej organizacji NZS. Brał aktywny udział w wielu innych wiecach i demonstracjach organizowanych przez NZS w okresie od stycznia do maja 1989 r.
W związku z działalnością opozycyjną był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa od września 1988 do maja 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Kietliński, Niezależny Ruch Młodzieżowy na Białostocczyźnie w latach 1980-1989, Białystok 2005
    • Wybraliśmy wolność. NZS Białystok 1980–1990, pod red. A. Malczyka, J. Żabiuka, Białystok 2014