Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kąkol Henryk

Henryk Kąkol

ur. w 1934 roku w m. Janówka Wschodnia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Był aktywnym członkiem organizacji NSZZ Rolników Solidarność Wiejska, a następnie „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Zamościu. W okresie 16.03-17.04.1981 był uczestnikiem strajku okupacyjnego w budynku Komitetu Wojewódzkiego ZSL w Bydgoszczy. Był członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Zamościu (m.in. w komisji interwencyjnej), jednocześnie zajmował funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego „Solidarność” R I w gminie Komarów. W okresie 27.11-13.12.1981 roku był współorganizatorem i uczestnikiem strajku okupacyjnego w siedzibie Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Zamościu. Po wprowadzeniu stanu wojennego, po pacyfikacji strajku przez ZOMO, wraz innymi działaczami opozycji antykomunistycznej został wywieziony do lasu pod Łabuniami, gdzie po podaniu fałszywego nazwiska został zwolniony. Dnia 14.12.1981 roku został zatrzymany w Kolonii Wolica Brzozowa , a następnie przesłuchiwany i przetrzymywany. Po zakończeniu przesłuchania i wobec niepodpisania zobowiązania o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Krasnymstawie, we Włodawie i Kwidzynie, zwolniony z internowania dnia 28.10.1982 roku. Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia nie zaprzestał opozycyjnej działalności, w latach 1982-1988 kolportował ulotki, plakaty, prasę bezdebitową i biuletyny informacyjne, urządzał zebrania związkowców, spotkania z innymi rolnikami i działaczami regionu, duchowieństwem oraz organizował strajki, pikiety i demonstracje przeciwko władzom komunistycznym. Organizował również zbiórki żywności dla osób zwolnionych z pracy, działaczy „Solidarności” z WSK PZL Świdnik, FSC Lublin i innych zakładów pracy w regionie. W okresie 1983-1989 był przewodniczącym podziemnej Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” RI Ziemi Zamojskiej, a od 1984 r. podziemnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” R I Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie. Był zaangażowany w działalność duszpasterstwa rolników, uczestniczył i współorganizował spotkania w Domu Rekolekcyjnym w Łabuniach, które były pretekstem do spotkań opozycyjnych działaczy . Organizował również wyjazdy na spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas jego wizyty w Ojczyźnie. Był współzałożycielem wraz z Wiesławem Lipko i drukarzem  Bronisławem Greszatą podziemnego pisma „Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej-Roztocza”. Druk tego nielegalnego wydawnictwa odbywał się w Jego gospodarstwie. W roku 1989 roku został członkiem, a następnie przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w Zamościu. Od 1989 był członkiem Komitetu Gminnego NSZZ „Solidarność” RI gminy Komarów. Za swoją działalność był represjonowany i inwigilowany. Wielokrotne przeprowadzano rewizje Jego pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych oraz wielokrotnie przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Objęty został również kontrolą operacyjną przesyłek pocztowych i perlustracją korespondencji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN