Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Rękas

ur. w 1939 roku w m. Łabunie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
W latach 1980-1981 aktywnie działała w NSZZ „Solidarność” na terenie Zamościa i woj. zamojskiego. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu zaangażowana była w kolportaż wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” i innej literatury bezdebitowej m. in. wśród b. działaczy „Solidarności” RI na terenie woj. zamojskiego. Uczestniczyła w redagowaniu i wydawaniu Biuletynu Informacyjnego „Ziarna”. Aresztowana w dniu 8.10.1985 r., została osadzona w Areszcie Śledczym w Zamościu, a od 30.12.1985 r. w Areszcie Śledczym w Lublinie. W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego była ona poddawana różnym szykanom przez funkcjonariuszy SB, a jej zeznania były wymuszone. Jej wielokrotne wnioski o uchylenie aresztu lub złagodzenie środka zapobiegawczego nie były uwzględniane przez Sąd. Wielomiesięczny areszt śledczy był odbywaniem kary zanim ją orzeczono. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 30.05.1986 r. skazana została na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności. Na poczet kary ograniczenia wolności zaliczono jej okres zatrzymania od 8.10.1985 r. do 30.05.1986 r. Zwolniona została z aresztu w dniu 3.07.1986 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu. W dniu 5.09.1986 r. Sąd Rejonowy w Zamościu umorzył postępowanie karne wobec Krystyny Rękas na mocy amnestii z dn. 17.07.1986 r. Po zwolnieniu z więzienia kontynuowała działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”, utrzymywała kontakty z innymi działaczami z terenu Zamościa i województwa zamojskiego. Z powodu tej działalności była inwigilowana i wzywana na rozmowy ostrzegawcze, a w jej domu przeprowadzano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Eugeniusz Wilkowski Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN