Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jurkiewicz Jan

Jan Jurkiewicz

ur. w 1957 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Jan Jurkiewicz był czołowym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W październiku 1980 r. współtworzył NZS na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w którym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Organizacji Wydziałowej, a także w okresie od 14.04.1981 r. do 13.12.1981 r. wchodził w skład Komisji Uczelnianej NZS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z jego inicjatywy powstała biblioteka wydawnictw niezależnych przy wydziałowym NZS na WNS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach współpracy z Wszechnicą Górnośląską organizował spotkania dyskusyjne z działaczami społeczno-politycznymi. Ponadto od listopada 1980 r. redagował niezależną gazetkę studencką zatytułowaną „Aspekt”. Jako student oraz działacz NZS Pan Jan Jurkiewicz uczestniczył w proteście solidarnościowym studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, którzy pod koniec października 1981 r. rozpoczęli protest w związku ze złamaniem przez tamtejsze władze procedur przy wyborze nowego rektora uczelni. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego wraz z grupą działaczy NZS dołączył do strajkujących robotników huty „Baildon” w Katowicach. W konsekwencji został zatrzymany 14.12.1981 r. i decyzją władz internowany w dniu 18.12.1981 r. Przebywał w Zakładzie Karnym Zabrze-Zaborze, a nastęnie od 19.03.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Z internowania został zwolniony 12.07.1982 r. 
W latach 1982-1983 należał do zespołu redakcyjnego pisma NZS Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zatytułowanego „Wyzwolenie”. Prócz redagowania tekstów do biuletynu, zajmował się także kolportowaniem tego wydawnictwa na terenie województwa katowickiego. W czasie jednej z akcji przewożenia blisko 900 egzemplarzy biuletynu „Wyzwolenie” został zatrzymany w dniu 18.05.1983 r. przez patrol Milicji Obywatelskiej w Katowicach i pobity podczas przesłuchania. 
W październiku 1983 r. został skreślony z listy studentów WNS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, co było podyktowane działalnością w nielegalnej studenckiej organizacji, choć jako oficjlaną przyczynę relegowania podano brak obrony pracy magisterskiej w terminie. 
W kolejnych latach Jan Jurkiewicz udzielał się w ramach Duszpasterstwa Akademickiego przy katowickiej katedrze Chrystusa Króla, gdzie w 1985 r. zainicjował działalność Sekcji Społeczno-Historycznej. Ponadto uczestniczył w kolportowaniu różnych publikacji podziemnych m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, a także książek wydawanych przez oficyny drugiego obiegu tj.: NOWa, Krąg         i Rytm. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • „Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim”, T. Kurpierz, Katowice 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN