Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fastowicz Zofia

Zofia Fastowicz

ur. w 1953 roku w m. Franopol
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Zofia Fastowicz była działaczką NSZZ „Solidarność” w środowisku toruńskiej oświaty.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność związkową kolportując ulotki, nielegalną prasę oraz książki drugiego obiegu. Przekazała maszynę do pisania na potrzeby podziemnej działalności wydawniczej. Zbierała fundusze na pomoc internowanym oraz represjonowanym, działała w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele oo. Jezuitów w Toruniu oraz Ośrodku Charytatywnym przy kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Wspierała uczestników strajku okupacyjnego zorganizowanego w obronie krzyży w Zespole Szkół Rolniczych we Włoszczowej. W latach 1984-1985 zaangażowała się w zbiórkę pieniędzy na pokrycie kar grzywien orzeczonych wobec uczestników ww. protestu.
W 1987 r. współtworzyła Niezależny Ruch Społeczny – „Ziemia Chełmińska” działający na rzecz poprawy warunków socjalnych społeczeństwa, pełnej demokratyzacji i samorządności oraz ochrony praw człowieka. W jej mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy ww. ugrupowania. 
Była sygnatariuszką dokumentu założycielskiego Toruńskiego Porozumienia Obywatelskiego z dn. 14.08.1988 r., koordynującego działania ugrupowań niezależnych dla dobra mieszkańców regionu. Wspierała działalność Konfederacji Polski Niepodległej i Ruchu Wolność i Pokój w Toruniu.
Działalność zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami prowadziła do 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003