Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Teresa Szafrańska

ur. w 1958 roku w m. Nowe Rybie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pani Teresa Szafrańska należała do nielegalnej organizacji oraz prowadziła zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości. Od września 1980 r. była aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Bielska-Białej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu NSZZ „Solidarność” należała do grupy osób, która założyła tajną strukturę związkową pod nazwą Regionalna Komisja Wykonawcza „Trzeci Szereg” NSZZ Solidarność-Region Podbeskidzie. W/w organizacja zajmowała się niesieniem pomocy dla rodzin internowanych i aresztowanych, a także drukowaniem i rozpowszechnianiem podziemnych wydawnictw m.in. „Solidarność Podbeskidzia” oraz „Serwis Informacyjny RKW”. Pani Teresa Szafrańska wchodziła w skład redakcji wspomnianego biuletynu „Solidarność Podbeskidzia”. 
Była aktywnym działaczem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bielsku-Białej. W dniu 25 III 1983 r. Wydział Śledczy WUSW w Bielsku-Białej pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej wszczął postępowanie (sygn. RSD 4/83) przeciwko działaczom „Trzeciego Szeregu”, a w dniu 19 X 1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Bielsku-Białej przedstawiła Pani Teresie Szafrańskiej zarzuty, że w okresie od 11 X 1982 r. do 30 IX 1983 r. pełniła czynności kierownicze w „Trzecim Szeregu” oraz o to, że stycznia do maja 1983 r. w Bielsku-Białej współredagowała nielegalne wydawnictwa i uczestniczyła w ich rozpowszechnianiu. 
W toku prowadzonego śledztwa Pani Teresa Szafrańska była wielokrotnie przesłuchiwana. W ramach czynności śledczych dokonano także przeszukania mieszkania w/w. W dniu 19 X 1983 r. Pani Teresa Szafrańska została tymczasowo aresztowana i osadzona w Zakładzie Karnym w Cieszynie. W dniu 29 V 1984 r. Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej wydał postanowienie na mocy którego uchylono wobec Pani Teresy Szafrańskiej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podstawą wydania takiej decyzji był zły stan zdrowia w/w. Korzystając z ustawy o amnestii z dnia 21 I 1984 r. Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej wydał w dniu 25 VII 1984 r.  postanowienie o umorzeniu śledztwa. 
Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną Pani Teresa Szafrańska podlegała inwigilacji, którą  Służbę Bezpieczeństwa PRL prowadziła  w latach 1982-1989 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej