Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Radowski Piotr
Piotr Henryk Radowski
ur. w 1946 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2016

Biogram

Piotr Radowski był współzałożycielem i członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Odlewniczym „Polmatex – Wifama” w Łodzi, gdzie m.in. zajmował się redakcją techniczną Biuletynu Informacyjnego Komitetu „Obrona” oraz Biuletynu Zakładowego.  Aktywnie działał w Konfederacji Polski Niepodległej, współtworzył łódzki Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego był  internowany - od 18.12.1981 r. do 30.06.1982 r. - w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. W tym czasie skreślono go z listy studentów Politechniki Łódzkiej. We wrześniu 1982 r. wyemigrował do Austrii i zaangażował się w pomoc dla działaczy opozycji w PRL. Po wznowieniu zagranicznej działalności Konfederacji Polski Niepodległej w 1984 r. został mianowany przedstawicielem i prowadził Terytorialne Zagraniczne Biuro KPN w Austrii.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN