Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Filipczyk Andrzej

Andrzej Józef Filipczyk

ur. w 1957 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Andrzej Józef Filipczyk w latach 1979-1985 pracował jako topograf i kartograf w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Rzeszowie. Od września 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy.
Od 1982 r. kolportował nielegalne wydawnictwa i ulotki. W latach 1983-1986 działał w strukturach Solidarności Walczącej Oddział Rzeszów. W tym okresie m.in.: udostępniał swoje mieszkanie na punkt przerzutu i rozdziału literatury bezdebitowej, wykonywał fotografie do druku techniką sitodruku, uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz w jednej emisji nadającego w Rzeszowie Radia Solidarności Walczącej – Radio Wolna Polska.
Po przeszukaniu jego mieszkania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w dniu 18.02.1985 r., podczas którego znaleziono ponad 200 sztuk nielegalnych broszur i wydawnictw, został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Na podstawie zgromadzonego podczas śledztwa materiału zarzucono mu działania mające na celu wywołanie niepokoju publicznego. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 17.05.1985 r. został skazany na karę półtora roku pozbawienia wolności, ogłoszenie wyroku w „Nowinach” oraz obciążony kosztami postępowania sądowego. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie dnia 20.08.1985 r. utrzymał ten wyrok w mocy.
Karę więzienia odbywał w Areszcie Śledczym w Rzeszowie, a od 5.06.1985 r. w Zakładzie Karnym w Łęczycy. W okresie od sierpnia do października 1985 r. brał udział w głodówkach, był karany dyscyplinarnie oraz stosowano wobec niego przymus fizyczny w związku z podejmowanymi przez niego akcjami protestacyjnymi. Po warunkowym zwolnieniu w dniu 17.04.1986 r. powrócił do Rzeszowa oraz podjął pracę w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego (RPBP). Nawiązał również współpracę z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, a w 1988 r. był współzałożycielem pierwszego działającego jawnie w Rzeszowie Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w RPBP. 
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1984-1990. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa przeprowadzali z nim w tym okresie rozmowy ostrzegawcze oraz dokonywali przeszukań jego mieszkania. Posiadał zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydział Śledczy SB WUSW w Rzeszowie w latach 1985-1987.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN