Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czeżyk Ignacy

Ignacy Tadeusz Czeżyk

ur. w 1944 roku w m. Hołowczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
W czasie studiów na UMCS w Lublinie brał udział w manifestacji studenckiej 11 marca 1968 roku. W 1978 inspirował i współorganizował niezależne obchody 11 XI w Puławach. W 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur NSZZ "Solidarność" w oświacie. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Kultury w Puławach przy LO im. A.J. ks. Czartoryskiego, gdzie pracował jako nauczyciel matematyki i wychowawca młodzieży oraz członkiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Brał udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W XI 1980 r. uczestniczył w strajku nauczycieli w Gdańsku i był sygnatariuszem porozumienia z ministrem edukacji. 15.12.1981 r. został internowany, przebywał w Ośrodkach Odosobnienia we Włodawie, Uhercach i Łupkowie. Zwolniony z internowania 1.10.1982 r., nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Organizował różnego rodzaju imprezy oświatowe, wychowawcze, kulturalne, uroczystości patriotyczno-religijne z okazji rocznic historycznych wydarzeń, wygłaszał prelekcje na tematy z historii Polski, prowadził bibliotekę niezależną i współorganizował spotkania dla młodzieży z ciekawymi ludźmi z kręgów opozycyjnych. Był animatorem i aktywistą Harcerskiego Ruchu Liturgicznego w Puławach oraz współorganizatorem akcji Wakacje z Bogiem. W ramach HRL był opiekunem młodzieży na obozach, które miały na celu kształtowanie ich właściwych postaw. Działalność na tym polu była szczególnie szykanowana, organizowane obozy były obserwowane i nieustannie kontrolowane. Był także inicjatorem akcji protestacyjnej w LO im. Czartoryskiego w związku z pozbawieniem pracy nauczycielki j. polskiego I. Bronikowskiej. Występował także aktywnie w obronie innych represjonowanych nauczycieli z terenu Puław kierując petycje do władz i uczestnicząc w delegacjach do ministerstwa. Ze względu na swoją postawę i wpływ jaki wywierał na młodzież został pozbawiony pracy i przeniesiony do innej placówki. Mimo dosięgających go szykan nie zaprzestał działalności z młodzieżą. Kontynuował ją m. in. jako katecheta przy kościele garnizonowym w Puławach, wpajając młodzieży właściwe wartości. Zaangażował się także w działalność Towarzystwa Przyjaciół Puław oraz Stowarzyszenia Powściągliwość i Praca, które skupiały opozycyjną inteligencję puławską. Był inwigilowany i wzywany na rozmowy ostrzegawcze, w jego domu przeprowadzano przeszukania w poszukiwaniu materiałów bezdebitowych. Otrzymał także  zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. W 1988 r. Pan Ignacy Czeżyk podjął aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”, wszedł w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” Ziemi Puławskiej, a od 1989 r. Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny. Z ramienia „Solidarności” kandydował do sejmu i w wyborach czerwcowych został wybrany posłem uzyskując 90% głosów.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • M. Dąbrowski, NSZZ Solidarność Ziemia Puławska w latach 1980-1989, Lublin 2016