Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Iwaszko Kazimierz

Kazimierz Iwaszko

ur. w 1950 roku w m. Łyniew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 568/2018
Biogram
     Pan Kazimierz Iwaszko, zatrudniony jako kierownik Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. Od listopada 1981 r. utrzymywał ścisłe kontakty z działaczami NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Był współorganizatorem strajku studenckiego na UMCS w dniu 14.12.1981 r., a po jego rozwiązaniu powierzono mu ukrycie powielacza NZS. Ukrywając się przed aresztowaniem wchodził w skład grupy rekrutującej się  z b. działaczy „Solidarności” i studentów KUL tworzącej tzw. Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”. Do końca 1982 r. pozostawał w ścisłym kontakcie z aktywnymi działaczami lubelskiego NZS angażując się w kolportaż wydawnictw drugiego obiegu i biuletynów wydawanych przez podziemne struktury NZS w Lublinie. Z uwagi na prowadzenie „wrogiej działalności antypaństwowej” w latach 1983-1985 był kontrolowany w ramach KE krypt. „Rudzik”.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN