Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Iwaszko Kazimierz
Kazimierz Iwaszko
ur. w 1950 roku w m. Łyniew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 568/2018

Biogram

          Pan Kazimierz Iwaszko, zatrudniony jako kierownik Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. Od listopada 1981 r. utrzymywał ścisłe kontakty z działaczami NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Był współorganizatorem strajku studenckiego na UMCS w dniu 14.12.1981 r., a po jego rozwiązaniu powierzono mu ukrycie powielacza NZS. Ukrywając się przed aresztowaniem wchodził w skład grupy rekrutującej się    z b. działaczy „Solidarności” i studentów KUL tworzącej tzw. Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”.  Do końca 1982 r. pozostawał w ścisłym kontakcie z aktywnymi działaczami lubelskiego NZS angażując się w kolportaż wydawnictw drugiego obiegu i biuletynów wydawanych przez podziemne struktury NZS w Lublinie. Z uwagi na  prowadzenie „wrogiej działalności antypaństwowej” w latach 1983-1985 był kontrolowany w ramach KE  krypt. „Rudzik”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN