Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Antoni Paszkiewicz

ur. w 1956 roku w m. Chełm
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
W 1977 r. założył na terenie Chełma nieformalną grupę pn. „Nurt Niezależny” działającą w środowisku przewodników turystycznych PTTK w Chełmie. Z tego powodu był kontrolowany przez Wydz. III KWMO w Chełmie w ramach sprawy krypt. „Przewodnik”, jako podejrzany o prowadzenie negatywnej działalności politycznej na terenie Chełma. Jako student historii na KUL brał aktywny udział w działalności opozycyjnej na terenie Lublina. Pomagał w redagowaniu, powielaniu i kolportażu nielegalnej literatury. Zaangażowany był zwłaszcza w działalność ROPCiO. Utrzymywał kontakty z działaczami ROPCiO i KOR z terenu Lublina i całego kraju. Był także dostarczycielem literatury bezdebitowej i ulotek na teren Chełma i inicjatorem ich kolportażu. W 1978 r. rozkolportował na terenie Chełma ulotki wzywające do bojkotu wyborów. Czynił też starania o zorganizowanie w mieszkaniu prywatnym w Chełmie punktu konsultacyjnego ROPCiO. W związku z zaangażowaniem się w kolportaż literatury bezdebitowej oraz współorganizowanie rocznic patriotycznych np. 11 listopada 1979 r., w czasie studiów na KUL-u był w 1978 r. i 1979 r. zatrzymywany na 48 godzin.  W latach 1980-1981 był działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Chełma w środowisku nauczycielskim, a także aktywnym członkiem MKZ w Chełmie. Jako nauczyciel historii, organizator rajdów turystycznych i wycieczek, mający duży wpływ na młodzież, realizował program „odkłamywania” historii. Za te działania 14.12.1981 r. został internowany na podstawie decyzji nr 27/81 komendanta KWMO w Chełmie, osadzony w Ośrodkach Odosobnienia w Chełmie i Włodawie. Po zwolnieniu z internowania w dniu 4.02.1982 r. nie zaprzestał działalności w strukturach podziemnych NSZZ „Solidarność”. Z tego powodu był inwigilowany przez funkcjonariuszy Wydz. III SB w Chełmie jako aktywny działacz związkowy „o negatywnych poglądach politycznych”, w ramach sprawy obiektowej krypt. „Trzon”. Na wniosek Wydz. III KWMO/WUSW w Chełmie w latach 1982-1984, 1984-1987 otrzymał zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ. W latach 1984-1989 był kontrolowany operacyjnie z powodu „propagowania wrogich poglądów w środowisku nauczycieli i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii” w ramach KE krypt. „Historyk” oraz SOR krypt. „Loża” w związku z prowadzeniem „wrogiej działalności politycznej” na bazie NSZZ „Solidarność” wśród pracowników oświaty na terenie Chełma. Aktywny uczestnik i współorganizator uroczystości i manifestacji patriotyczno-religijnych w Chełmie. Inwigilowany i wzywany na rozmowy ostrzegawcze. W jego mieszkaniu przeprowadzano przeszukania. Zagrożony zwolnieniem z pracy w zawodzie nauczycielskim, lecz mimo to konsekwentnie realizujący własny program nauczania „prawdziwej” historii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej