Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Pawlik

ur. w 1955 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pan Adam Pawlik był w okresie stanu wojennego aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bielsku-Białej. 
Po zdelegalizowaniu dekretem z dnia 12 XII 1981 r. NSZZ „Solidarność” Pan Adam Pawlik włączył się w działalność podziemnych struktur opozycyjnych. Wszedł w skład najbardziej aktywnej podziemnej struktury opozycyjnej na terenie ówczesnego województwa bielskiego, Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie, gdzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. W ramach RKW Region Podbeskidzie, pełnił rolę głównego kolportera wydawnictw i ulotek opozycyjnych. Był osobiście zaangażowany w produkcję oraz kolportaż ulotek sygnowanych przez RKW. Na mocy wszczętego przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej śledztwa, Pan Adam Pawlik został w dniu 19 X 1983 r. zatrzymany. Postawiono mu zarzuty z artykułu Kodeksu karnego art. 278 § 3 kk - w okresie od 11 X 1982 r. do dnia 30 IX 1983 r. w Bielsku-Białej i innych miejscowościach, pełnił czynności kierownicze w prawnie rozwiązanym NSZZ „Solidarność” organizując i kierując antypaństwową działalnością w ramach konspiracyjnej struktury pod nazwą Regionalnej Komisji Wykonawczej III Szereg „Solidarności” Region Podbeskidzia - oraz z art. 271 § 1 kk i 10 kk w zw z art. 273 § 1 kk - w okresie od dnia 13 XII 1981 r. do 30 IX 1983 r. w Bielsku-Białej i innych miejscowościach, za pośrednictwem biuletynów, ulotek rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważna szkodę interesom PRL, na temat sytuacji wewnętrznej kraju oraz stosunków z państwami sprzymierzonymi. 
Z uwagi na powyższe Pan Adam Pawlik został w dniu 19 X 1983 r. tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej. W kwietnia 1984 r. sprawa została zakończono skierowaniem wniosku do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dn. 24 VII 1984 r. został uchylony wobec Pana Adama Pawlika areszt tymczasowy. Sąd Rejonowy w dniu 25 VII 1984 r. sprawę umorzył na podstawie amnestii z dnia 21 VII 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej