Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Radomski

ur. w 1956 roku w m. Cieplice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Pan Marek Radomski był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Dolnośląskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Orzeł" w Mysłakowicach. Po 13 grudnia 1981 r. nie zaprzestał działalności, lecz wraz z innymi osobami zabezpieczył maszynę do pisania należącą do Komisji Zakładowej, a następnie uczestniczył w konspiracyjnych zebraniach, podczas których podjęto decyzję o wydaniu odezwy potępiającej wprowadzenie stanu wojennego. Przygotowane ulotki zostały 15 grudnia umieszczone w publicznie dostępnych miejscach w zakładzie pracy, a także rozkolportowane wśród załogi. W związku z tymi działaniami Marek Radomski został zatrzymany 18 grudnia 1981 r., a nazajutrz tymczasowo aresztowany na podstawie postanowienia Prokuratora Śląskiego Okręgu Wojskowego. 25 grudnia 1981 r. osadzono go w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.  
14 stycznia 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego (SŚOW) uznał go winnym popełnienia przestępstwa opisanego w art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym i skazał na 2 lata pozbawienia wolności, zaliczając na poczet kary okres tymczasowego aresztowania od 18 grudnia 1981 r. Na skutek rewizji prokuratora Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie orzeczeniem z 25 lutego 1982 r. zmienił zaskarżony wyrok, podwyższając karę do 3 lat i 6 miesięcy. Zasądzoną karę odbywał od 11 lutego 1982 r. w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, skąd został przedterminowo zwolniony 27 października 1982 r. dzięki postanowieniu SŚOW we Wrocławiu z 25 października 1982 r., w którym udzielono mu przerwy w odbywaniu kary w związku z pogorszeniem się zdrowia. 8 marca 1983 r. Rada Państwa skorzystała z prawa łaski wobec skazanego Marka Radomskiego, warunkowo zawieszając resztę kary; jednocześnie wyznaczyła okres próby na 3 lata. 22 sierpnia 1983 r. na podstawie przepisów ustawy o amnestii SŚOW wydał postanowienie o skróceniu kary pozbawienia wolności o połowę, do 1 roku i 9 miesięcy, oraz wyznaczeniu okresu próby do 31 grudnia 1985 r. 
Ze względu na swoją działalność w strukturach NSZZ „Solidarność” oraz podejrzenie współpracy z działaczami Solidarności Walczącej Marek Radomski był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1987–1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej