Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Luty Michał

Michał Janusz Luty

ur. w 1951 roku w m. Pionki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020
Biogram
Pan Michał Luty w 1980 r. był założycielem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach. Od października 1981 r. był pracownikiem Wszechnicy Górnośląskiej, działającej przy Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach. 
Za swoją działalność w okresie od 1 II 1982 r. do sierpnia 1982 r. był internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu i Grodkowie. 
Po zwolnieniu z internowania nawiązał szereg kontaktów z osobami działającymi w nielegalnych strukturach na terenie Gliwic, Zabrza, Dąbrowy Górniczej. Podjął też próbę wznowienia wykładów „Wszechnicy Górnośląskiej” oraz zajmował się kolportażem biuletynów i wydawnictw książkowych, produkowanych przez tzw. „niezależne oficyny wydawnicze”. 
W 1983 r. był współpracownikiem redakcji podziemnego „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”. 
W dn. 14 XII 1983 r. został aresztowany pod zarzutem druku i kolportażu pism i ulotek o treści antykomunistycznej. W następstwie został osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach do dn. 22 III 1985 r. 
Po zwolnieniu z aresztu nadal utrzymywał kontakty z osobami prowadzącymi nielegalną działalność i w efekcie, w październiku 1986 r. wszedł w skład Tymczasowej Rady Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. 
Z kolei w lutym 1988 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
W sierpniu 1988 r. udzielał wsparcia organizacyjnego strajkującym górnikom w KWK „Manifest Lipcowy”, KWK „Jastrzębie” i KWK „Andaluzja”. Wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach i manifestacjach b. internowanych i działaczy b. „Solidarności”, za co trzykrotnie był skazywany przez Kolegia ds. Wykroczeń.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN