Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Kołkowicz

ur. w 1928 roku w m. Zahajki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2017
Biogram
Był dziennikarzem i publicystą, autorem szeregu artykułów i opracowań dot. AK i WiN, zaangażowanym w działalność opozycyjną od początku lat 70-tych. Był wydawcą podziemnych czasopism polityczno-niepodległościowych i autorem cyklu opracowań „Na szlaku WiN”. Jego życiową pasją stało się zachowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych. W celu uzyskania wspomnień i relacji dot. wyżej opisanych zagadnień odbywał liczne spotkania i organizował uroczystości patriotyczno-religijne i rocznicowe dot. środowiska żołnierzy AK i członków WiN m.in. w Leśnej Podlaskiej i Janówce –Leszczance oraz aktywnie w nich uczestniczył. 23.06.1985 r. brał aktywny udział w przygotowaniu uroczystości wmurowania i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej poległym partyzantom AK, w kościele św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim, a ponadto wydał okolicznościowe pismo i broszurę. W związku powyższym z Janem Kołkowiczem, po dokonanym wcześniej w jego mieszkaniu przeszukaniu, przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” Jan Kołkowicz zaangażował się także w działalność związkową, którą kontynuował również po wprowadzeniu stanu wojennego. Utrzymywał kontakty z działaczami nielegalnych struktur „Solidarności” w Warszawie, Szczecinie, Białej Podlaskiej, Siedlcach i Lublinie. Przygotowywał teksty i uczestniczył w druku nielegalnych publikacji, m.in. wykorzystując sprzęt w powielarni Kombinatu Maszyn Budowlanych ZREMB, gdzie był zatrudniony. Uczestniczył w akcjach ulotkowych m.in. przed 1 Maja 1983 r. – organizował tę akcję m.in. pozyskując potrzebną farbę. Brał także aktywny udział w redagowaniu i wydawaniu ulotek, m.in. apelu o bojkot wyborów. Zajmował się także tworzeniem afiszy i odpowiadał za ich stronę graficzną. Ponadto zaangażowany był w kolportaż prasy związkowej i literatury bezdebitowej. Prasę otrzymywał m.in. od siedleckiego KOS, z którym współpracował. Na wezwanie Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Region Mazowsze organizował tzw. Grupy Oporu. W 1985 r. zaangażowany był natomiast w tworzenie na terenie woj. bialskopodlaskiego Partii Liberalno-Demokratycznej „Niepodległość”, utrzymywał w związku z tym kontakty z ośrodkiem tej partii w Lublinie. Z powodu swojej działalności Pan Jan Kołkowicz był inwigilowany i kontrolowany przez SB, wzywany kilkakrotnie na rozmowy ostrzegawcze, a w jego domu i miejscu pracy przeprowadzane były przeszukania. Formą represji wobec Jana Kołkowicza było również zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w okresie od 25.11.1983 r. do 25.11.1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej