Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kiełbowicz Marian

Marian Józef Kiełbowicz

ur. w 1944 roku w m. Zaklików
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
Pan Marian Kiełbowicz w latach 1980-1989 aktywnie działał w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Gliwic. Był współzałożycielem powołanego we wrześniu 1980 r. Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPROHUT” w Gliwicach. Wchodził w skład Komisji Zakładowej i jednocześnie przewodniczył komisji socjalnej. W okresie od 13 XII 1981 r. do lutego 1989 r.  kontynuował działalność w tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy gliwickim „BIPROHUCIE” jako jeden z koordynatorów tej struktury. W tym czasie współpracował także ze zdelegalizowanym Zarządem NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
W lutym 1989 r. zainicjował reaktywowanie związków zawodowych w „BIPROHUCIE”, w wyniku czego powstała Tymczasowa Komisja NSZZ „Solidarność”. Jako przewodniczący tej Komisji prowadził rozmowy z dyrekcją Biura „BIPROHUT” odnośnie funkcjonowania i roli związków zawodowych w zakładzie pracy po zalegalizowaniu organizacji związkowej. 
Jako działacz podziemia związkowego w latach 1981-1984 był kilkukrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w siedzibie Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Gliwicach, podlegał także inwigilacji przez SB zwłaszcza w czasie trwania stanu wojennego oraz w obliczu zmian ustrojowych w roku 1989. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków