Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jarczewski Andrzej

Andrzej Jarczewski

ur. w 1950 roku w m. Turek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Andrzej Jarczewski był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” od września 1980 r., członkiem Komisji Zakładowej w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnej strukturze związkowej pod nazwą „Drugi Garnitur Gliwickiej Delegatury „Solidarności”, która skupiała się głównie na druku i kolportażu wydawnictw podziemnych do końca trwania PRL.  Był jednym z inicjatorów powołania w dniu 13 XII 1981 r. „Akademickiej Grupy Oporu Politechniki Śląskiej” („AGO”), która działała do 1989 r. W ramach podziemnego wydawnictwa powołanego przez „AGO”, wydał w 1982 r. zbiór wierszy „Reduta Śląska”, których był współautorem, ponadto redagował „Stan Ducha” – młodzieżowy dodatek literacki. W latach 1982 -1983 wchodził w skład zespołu redakcyjnego „Manifestacji Gliwickiej” - biuletynu Gliwickiej Delegatury TKK NSZZ „Solidarność”, którego drukowanie było nielegalne. 
W ramach działalności w „AGO” współorganizował manifestacje uliczne studentów w Gliwicach w dniach 3 V 1982 r. i 31 VIII 1982 r. Działał na rzecz zorganizowania taśmoteki nagrań i wykładów Komitetu Samoobrony Społecznej KOR i Towarzystwa Kursów Naukowych (TKN). Z dniem 31 XII 1982 r. został zwolniony z pracy na Politechnice Śląskiej na podstawie decyzji Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej z powodu „braku perspektyw osiągnięć naukowych oraz niewłaściwej postawy politycznej i społecznej”. Mimo zwolnienia z pracy, które podyktowane było względami politycznymi, nie zaprzestał prowadzonej działalności. 
W latach 1983-1985 był autorem audycji podziemnego Radia „Solidarność, redagował artykuły o wrogich politycznie treściach, które zamieszczano w biuletynie „AGO” i „Manifestacji Gliwickiej” oraz uczestniczył  w drukowaniu i kolportażu na terenie Gliwic ulotek nielegalnych struktur „Solidarności”. Za powyższą działalność został tymczasowo aresztowany w dniu 25 IX 1985 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. W dniu 12 V 1986 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach na karę 2 lata pozbawienia wolności. Orzeczona kara została umorzona na mocy amnestii z dnia 17 VII 1986 r., tym samym po blisko roku od aresztowania w dniu 3 IX 1986 r. został zwolniony  z aresztu. Po wyjściu na wolność kontynuował redaktorską działalność . Wraz z członkami „Akademickiej Grupy Oporu” zorganizował w dniu 3 V 1989 r. tzw. ostatnią manifestację gliwicką. 
Z uwagi na prowadzenie opisanej działalności opozycyjnej był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa w latach 1980-1989 w ramach spraw o kryptonimach: „Redaktor”, „Wiosna”, „Balon” oraz „Samodzielni”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej