Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Romaniuk Maciej

Maciej Bartłomiej Romaniuk

ur. w 1962 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017
Biogram
Maciej Romaniuk rozpoczął działalność opozycyjną będąc jeszcze uczniem szkoły średniej. Uczęszczając do VI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie prowadził druk nielegalnych publikacji, kolportował niezależne wydawnictwa Oficyny „Nowa”, „Kultura Paryska” i „Gryf” oraz był współwydawcą gazetki „UFO”. Był jednym z inicjatorów powstania w Szczecinie organizacji „Federacja Młodzieży Walczącej” oraz redaktorem wydawanego nielegalnie pisma FMW „Lustro”.
Działał czynnie w ramach Ruchu „Wolność i Pokój”, uczestnicząc w wielu manifestacjach, happeningach, kolportażu ulotek oraz przygotowywaniu i eksponowaniu transparentów o treściach politycznych i społecznych. We wrześniu 1987 r. wraz z innymi członkami szczecińskiego Ruchu „WiP” brał udział w zorganizowanej w Bydgoszczy głodówce na rzecz uwolnienia jednego z aktywistów Ruchu, skazanego za odmowę odbycia zasadniczej służby wojskowej. Był także redaktorem dwutygodnika informacyjnego „Ad Vocem”.
W sierpniu 1988 r. wspierał strajkujących w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście poprzez malowanie na terenie miasta haseł i postulatów strajkowych, kolportaż ulotek oraz dostarczanie dla strajkujących żywności. 
Po rozpoczęciu studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1987 r. został pośrednikiem w przekazywaniu nielegalnych wydawnictw i ulotek między Toruniem i Szczecinem, a także objął funkcję przewodniczącego uczelnianego Zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Rozpowszechniał wśród studentów UMK wydawnictwa bezdebitowe, organizował wiece uliczne upamiętniające rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości, śmierć polskich oficerów w Katyniu, a także wprowadzenie stanu wojennego. 
Za powyższe był wielokrotnie zatrzymywany, legitymowany i przetrzymywany przez 48 godzin oraz dwukrotnie ukarany wysokimi grzywnami przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Szczecina.
W kwietniu 1989 r. z ramienia NZS UMK wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Toruniu, którego najważniejszym celem była organizacja kampanii wyborczej kandydatów solidarnościowych do Sejmu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN