Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Walerian Jastrzębiec-Święcicki

ur. w 1953 roku w m. Rudka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Ks. Walerian Jastrzębiec-Święcicki w stanie wojennym był wikariuszem w kościele św. Stanisława Kostki w Płocku, tzw. „Stanisławówce”, gdzie pełnił posługę do 1987 r. Celebrowane przez niego msze święte w intencji Ojczyzny gromadziły rzesze wiernych nie tylko z Płocka, ale i okolicznych miejscowości. W wygłaszanych kazaniach o patriotycznym wydźwięku odnosił się do aktualnej sytuacji w Polsce, podejmował problematykę wolności, respektowania praw człowieka i poszanowania ludzkiej godności. Organizował wystawy, koncerty, spotkania z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz przedsięwzięcia związane z upamiętnianiem rocznic 3 Maja i 11 Listopada. Czynnie wspierał środowiska opozycyjne, w tym płocką Federację Młodzieży Walczącej oraz współpracował z przedstawicielami podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”, udostępniając pomieszczenia katechetyczne na konspiracyjne zebrania. Udzielał materialnej i duchowej pomocy rodzinom internowanych i zwalnianym z pracy z powodów politycznych. Z jego inicjatywy przy parafii powstała apteka, z której nieodpłatnie korzystali wszyscy potrzebujący. Szczególną opieką otoczył ludzi młodych jako kapelan duszpasterstw akademickich: „Petroklezja” w Płocku (1981-1987) i „Węzeł” przy kościele św. Teresy w Łodzi (1987-1996).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • M. Przybysz, „Wyspy wolności. Duszpasterstwo akademickie w Łodzi 1945-1989” Łódź 2005
    • N. Wójtowicz, „Widziane z »Olimpu«. Płockie Duszpasterstwa Akademickie”, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, październik 2008, nr 10 (93)