Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Michał Ostropolski

ur. w 1959 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Pan Tadeusz Ostropolski jako członek NSZZ „Solidarność” od września 1980 r. aktywnie działał w strukturach związkowych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, zwłaszcza na terenie miasta Tarnowskie Góry. Należał do grupy osób, która w dniu 13 XII 1981 r. założyła tajną strukturę związkową pod nazwą Terenowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach, w ramach której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Podczas stanu wojennego zajmował się sporządzaniem i przede wszystkim kolportowaniem podziemnej prasy i nielegalnych ulotek m.in. „Informator Tarnogórski”. 
Współtworzył w Tarnowskich Górach ogniowo nielegalnej organizacji Ruch Młodej Polski Regionu Śląsko -Dąbrowskiego. Był inspiratorem akcji plakatowania miasta. Z jego inicjatywy w dniu 13 III 1982 r. wywieszono na dzwonnicy Gwarków w Tarnowskich Górach plakat ku czci zamordowanych górników KWK Wujek, plakat o podobnej treści wywieszono ponownie w dniu 16 IV 1982 r. Działania te dały asumpt Służbie Bezpieczeństwa PRL do inwigilowania osoby Tadeusza Ostropolskiego w latach 1982-1983 w ramach sprawy pod kryptonimem „Desantowcy”. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną został zatrzymany i aresztowany w dniu 8 VI 1982 r. Przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. W akcie oskarżenia prokuratura zarzuciła Tadeuszowi Ostropolskiemu kontynuowanie po ogłoszeniu stanu wojennego działalności związkowej oraz udział w redagowaniu i sporządzaniu ulotek w ilości 700 sztuk , które następnie były przez niego rozpowszechniane. W dniu 16 VII 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu po rozpoznaniu sprawy uniewinnił Tadeusza Ostropolskiego od zarzutów objętych aktem oskarżenia i nakazał zwolnienie z aresztu.
Po odzyskaniu wolności Tadeusz Ostropolski kontynuował działalność związkową oraz zaangażował się w tworzenie struktur Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Współpracował z podziemnym pismem „Antyk”, a w obliczu zmian ustrojowych w roku 1989 przewodniczył Tymczasowemu Komitetowi Zakładowemu NSZZ „Solidarność” w Fabryce Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” w Tarnowskich Górach.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN